Menu

Budżet Krosna na 2013 rok

Budżet Krosna na 2013 rok
16 głosami „za” ( Klub Samorządowy, PO, 1 PiS) i 5 „przeciw” (PiS) Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2013 rok. Tak jak w latach ubiegłych największe środki – ponad 47,6 mln zł - zaplanowano na inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg a z kwoty tej ponad 27,9 mln zł na Przebudowę i rozbudowę obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28.
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 272,2 mln zł, w tym:
- dochody własne – 104,5 mln zł,
- subwencje – 86 mln zł,
- środki europejskie na zadania inwestycyjne i bieżące – 55,4 mln zł,
- dotacje celowe – 26,3 mln zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 267,3 mln zł, z czego na realizację zadań inwestycyjnych – 69,9 mln zł (co stanowi 26,14% budżetu).

Tak jak w latach ubiegłych największe środki – ponad 47,6 mln zł - zaplanowano na inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg a z kwoty tej ponad 27,9 mln zł na Przebudowę i rozbudowę obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28. 27 grudnia podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tego (największego w historii miasta) projektu inwestycyjnego.

Realizowany będzie do połowy 2015 r. , łączne planowane nakłady w okresie 3 lat wyniosą ponad 111,7 mln zł a otrzymane dofinansowanie z EFRR wyniesie ponad 107,8 mln zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych).

Z pozostałych zadań w zakresie dróg gminnych i powiatowych największe środki zaplanowano m.in. na:
 Przebudowę ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej – 2 mln zł,
 Rozbudowę ul. Żniwnej – 1,5 mln zł,
 Przebudowę ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego - 1,2 mln zł,
 Rozbudowę ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie - 1 mln zł.

Ważnym celem strategicznym miasta jest rozwiązywanie problemów budownictwa mieszkaniowego. W tym celu w przyszłorocznym budżecie zaplanowano środki na:
 Rozbudowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Okulickiego 13a – 2,5 mln zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wysokości 30% kosztów inwestycji),
 Zmianę sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Lewakowskiego 27 z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny – 1,8 mln zł,
 Wniesienie wkładów do spółki TBS PM – 1 mln zł z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Podchorążych.

Znaczne środki zaplanowano też na następujące zadania:
 Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 5 mln zł,
 Wykupy nieruchomości, w tym wpłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (m.in. pod drogę G) – 3,5 mln zł,
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka – 2,8 mln zł (zadanie dofinansowane ze środków EFRR),
 na modernizację obiektów oświatowych zaplanowano łącznie ponad 4,3 mln zł, w tym 1,6 mln zł na zapewnienie udziału własnego gminy w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy norweskich na Kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych,
 Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego – 1,5 mln zł a wykonana zostanie przebudowa nawierzchni dróg i chodników ul.Sienkiewicza, Spółdzielczej i Franciszkańskiej.

Przy założonym poziomie dochodów i wydatków budżet na 2013 r. wykazuje nadwyżkę w wysokości 4,9 mln zł i o tę kwotę planuje się zmniejszenie długu na koniec roku. Taki wynik budżetu jest skutkiem dużego udziału środków z UE w planowanych dochodach, w tym głównie refundacji wydatków jakie miasto ponosiło od 2005 r. na Rozbudowę krośnieńskiej obwodnicy – z tego tytułu do budżetu w 2013 r. wpłynie ponad 22 mln zł. Natomiast w formie zaliczki na rzeczową realizację tej inwestycji wpłynie w przyszłym roku ponad 21 mln zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec przyszłego roku, po uwzględnieniu planowanych kredytów w wysokości 17,7 mln zł oraz spłat kredytów już zaciągniętych w wysokości 22,6 mln zł, wyniesie 104,7 mln zł. Łącznie z zobowiązaniami długoterminowymi wynikającymi z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach factoringu planowany dług Miasta na koniec 2013 r. wyniesie 108,9 mln zł, co stanowić będzie 40,02% planowanych dochodów.

Przeczytaj również:
Budżet Tarnobrzega 2013
Budżet Jarosławia 2013