Szkody łowieckie

Ziemia Ropczycka / Barbara TraciakDodaj komentarz: 0
Nr 6

Z problemem szkód powodowanych przez zwierzęta łowne spotkał się niemal każdy rolnik. Pomimo rozwiązań ustawowych, które wprowadziła ustawa – Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. 05.127.1066 ze zm.) procedury związane z szacowaniem zniszczeń w uprawach, jakie powoduj¹ zwierzęta łowne oraz chronione prawem nadal są dla rolników mało czytelne.

Ustawa – Prawo łowieckie określa odpowiedzialność dzierżawców obwodów łowieckich za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania.

Czynności związane ze zgłaszaniem szkód, szacowaniem na miejscu wystąpienia szkody oraz likwidacją i wypłacaniem odszkodowań precyzuje ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz.U. 02.126.1081).

Skarb Państwa odpowiada natomiast za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunków: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz zwierzęta łowne podlegające całorocznej ochronie ( na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 r.). Zgłoszenia szkód wyrządzanych przez te zwierzęta dokonuje się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Od 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 05.127.1066 ze zm.), która dodatkowo wprowadziła odpowiedzialność zarządu województwa z zakresu szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie (art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 1b ustawy). 

W związku z powyższym zarząd województwa odpowiada za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Odszkodowania wypłacane są ze środków budżetu państwa. 

 
Tereny wyłączone obejmują min: 

- tereny w granicach administracyjnych miast,
- tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości oraz w odlegegłość  do 100 m od zabudowań.

Szacowanie takich szkód odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 10.45.272), czyli identycznie jak w pozostałych przypadkach.

Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich:

1.
W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o szkodach. Wykaz takich osób koło przekazuje do miejscowego urzędu gminy i do izby rolniczej.

2.
W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin (szacowania szkód). O terminie szacowania koło łowieckie zawiadamia poszkodowanego na dwadni przed ich dokonaniem. Na żądanie jednej ze stron w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej. 

Rolnik może ustanowić, na mocy pisemnego upoważnienia, swojego pełnomocnika, który będzie go reprezentował przy oględzinach. Z wykonanych czynności przedstawiciel koła łowieckiego sporządza protokół, który podpisują: szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

3.
Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Barbara Traciak - członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach
Barbara Traciak - członek Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach
O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest zobowiązany powiadomiæ szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Z wykonywanych czynności sporządzony jest protokół.

4.
Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na zawarte w nim ustalenia i określoną wysokość odszkodowania. Jeżeli poszkodowany rolnik nie zgadza się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokości odszkodowania powinien dopilnować, aby te zastrzeżenia i uwagi zawarte były w protokole.

5. 
Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody. 

 

Twoja ocena:

Już zagłosowałeś!

Aktualna ocena: brak

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

 

Dodaj komentarz

X
Reklama
Reklama